Puljemidler

Puljemidler

Som arrangør på Forskningens Døgn har du mulighed for at søge puljemidler til afholdelse af dit event under Forskningens Døgn.

Hvem kan søge puljemidler?

Såvel personer som institutioner, virksomheder og organisationer (både offentlige og private) kan søge om puljemidler. Det er kun muligt at modtage én bevilling per ansøger. Det er tilladt at søge støtte til flere aktiviteter i én ansøgning.

Hvad kan der søges puljemidler til?

Der kan søges puljemidler til at dække aktiviteter, der gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og som formidler forskningsbaseret viden. Hermed menes viden genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den afholdende institution/virksomhed, hvis det kan godtgøres, at det er fagligt forsvarligt.

Rene foredragsarrangementer støttes ikke, da Forskningens Døgn i forvejen understøtter foredragsarrangementer økonomisk i regi af Bestil en Forsker-ordningen.  Dog kan der opnås støtte til aktiviteter, hvori der indgår et eller flere foredrag, forudsat at det ikke er det bærende element.

Alle aktiviteter underlægges kravet om medfinansiering på minimum 50 %. Støttemodtagere skal dermed selv finansiere minimum 50 % af de samlede udgifter for en aktivitet/aktiviteterne.

Puljemidler kan bruges til at dække følgende udgifter:

  • Markedsføring.
  • Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr mv.
  • Honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, konferencier med betydelig relevans for arrangementet.
  • Arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere.

Der gives alene støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. Der kan ikke søges støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre dette er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

Hvor meget kan man søge?

Der kan maksimalt søges om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusiv moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusiv moms.

Afrapportering af puljemidler

Der er frist for afrapportering senest 3 måneder efter arrangementets afholdelse.

Regnskabsskemaet til afrapportering

Skema til slutrapport