Tilskud til lokale arrangementer i 2024 (Puljemidler)

Som arrangør kan I søge om puljemidler til at afholde events under Forskningens Døgn 2024. I kan maksimalt søge om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. per event. Ansøgningsfristen er den 25. januar 2024. Læs mere om muligheder og krav her.
Puljemidlerne for Forskningens Døgn udgør ca. 1,4 mio. kr. i 2024 og administreres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (Sekretariatet for Forskningens Døgn). Puljemidlerne er en del af de udlodningsmidler (tidligere Tips- og Lotto-midler), som styrelsen råder over.
Forskningens Døgn 2024

I 2024 åbner festivalen fredag den 19. april og kører til og med fredag den 26. april.

Formål med Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en årlig, landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at:

 • etablere samtaler og mødesteder for forskere og befolkning
 • sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer.

Hvilken type arrangement kan man søge om støtte til?

Forskningens Døgn spænder over alle forskningsområder. Som arrangør kan I vælge et særligt, afgrænset tema for en event. Temaet kan f.eks. sætte fokus på egne dagsordener. Der er ingen krav om, hvilken type af event I skal lave, men typiske eksempler er debatter, rundvisninger og så videre. 

Målgrupper

I bestemmer selv, hvem målgruppen for jeres event er. Det kan være voksne, familier, børn osv.

Krav for at få støtte

For at kunne få støtte til en aktivitet skal aktiviteten gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og den skal formidle forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden mener vi viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, men også af forskerstuderende (ph.d.’er), forsknings- og kulturformidlere samt ansatte medarbejdere ved den institution/virksomhed, der afholder eventen.

Mindre dele af eventen som musikindslag og lignende behøver ikke direkte at relatere sig til forskning, så længe de primære aktiviteter er inden for Forskningens Døgns formål.

Vi støtter ikke rene foredragsarrangementer, da Forskningens Døgn i forvejen understøtter foredragsarrangementer økonomisk i regi af Bestil en Forsker-ordningen. Man kan dog få støtte til aktiviteter, hvor der indgår foredrag, forudsat at det ikke er det bærende element.

Hvem kan søge om støtte?

Såvel personer som institutioner, virksomheder og organisationer (både offentlige og private) kan søge om puljemidler. Det er kun muligt at modtage én bevilling per ansøger. I kan søge om støtte til flere aktiviteter i én ansøgning.

Ansøgning og vurderingskriterier

Når vi vurderer ansøgningerne, lægger vi vægt på:

 • at I har anvendt Forskningens Døgns ansøgningsskema (se link nedenfor)
 • at I har skrevet en ansøgning, der er så uddybende og forståelig, at vi kan vurdere jeres event-idé og budget
 • at jeres aktiviteter lever op til formålene med Forskningens Døgn
 • at jeres aktiviteter formidler forskningsbaseret viden som det primære
 • at jeres aktiviteter er relevante for de angivne målgrupper
 • at jeres kompetencer til de samlede aktiviteter er gode.

Vi lægger særligt vægt på, om:

 • aktiviteten tager udgangspunkt i aktuelle samfundsudfordringer
 • aktiviteten er nytænkende i sin form
 • aktiviteten sker i samarbejde mellem flere institutioner eller organisationer
 • jeres forventede antal deltagere står mål med det ansøgte beløb.

I vores vurdering af ansøgere lægger vi desuden vægt på, at den samlede puljeuddeling skaber geografisk spredning af aktiviteter.

Der kan være konkurrence mellem ansøgere, så det er ikke sikkert, at I kan opnå en bevilling, selv om I opfylder kriterierne.

Hvad kan man søge om støtte til?

I kan søge om støtte til bl.a.:

 • markedsføring
 • leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr m.v.
 • honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, digitale facilitatorer, konferencierer med betydelig relevans for arrangementet med mere
 • arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere
 • entré-indtægter, hvis I giver gratis adgang til et Forskningens Døgn-arrangement.

Ud over tilskud til entré-indtægter giver vi kun støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. I kan ikke søge om støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre det er en del af en honoraraftale med eksterne partnere.

Udgifter hos samarbejdspartnere betragtes ikke som ”udgifter ud af huset”. En samarbejdspartner er en partner, der bidrager til aktiviteten med medarbejdere, lokaler, penge eller andet. Det er ikke en ekstern konsulent eller leverandør, som skal betales for sine ydelser.

I kan maksimalt søge om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusive moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusive moms.

Private virksomheder

Støtte til private virksomheder gives i overensstemmelse med EU-Kommissionens de minimis-forordning. Det betyder, at en privat virksomhed ikke kan modtage støtte fra puljemidlerne, hvis virksomheden i forvejen har modtaget offentlig støtte på mere end 200.000 € inden for en periode på tre regnskabsår.

Private virksomheder skal kunne dokumentere, at det nævnte maksimum ikke er overskredet på tidspunktet for ansøgningen. Det sker ved underskrift af en de minimis-erklæring. Se skema nedenunder.

De minimis-forordningen fremgår af EU-Kommissionens forordning (EU) nr. 1470/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på de minimis-støtte.

Krav om egenfinansiering

Alle aktiviteter kræver en medfinansiering på minimum 50 procent. Støttemodtagere skal dermed selv betale minimum 50 procent af de samlede udgifter til en aktivitet. Heraf kan arbejdstimer bruges som finansiering. Hvis man bruger intern løn som finansiering, beregnes timelønnen som den faktiske lønudgift, dog maksimalt 600,00 DKK per time, inklusive overhead.

Eksempel på egenfinansiering: Hvis man søger støtte på 40.000 kr. til en eller flere aktiviteter, skal de samlede udgifter udgøre minimum 80.000 kr.

Markedsføring og evaluering

Det er et krav, at de støttede aktiviteter bliver markedsført med Forskningens Døgns grafiske elementer (logo, figur m.v.). Aktiviteterne skal derudover fremgå i det officielle program for Forskningens Døgn på forsk.dk.

I kan downloade logoer m.m. her på forsk.dk:

Andre gældende regler

De støttede aktiviteter må som udgangspunkt ikke være forbundet med en entré-udgift for de besøgende. Dog kan I søge om dispensation, hvis det kan godtgøres, at arrangementet indeholder særlig forplejning eller andre ekstraordinære elementer, der ikke kan dækkes af støttemidler eller medfinansiering. En eventuel publikumsbetaling kan aldrig overstige de faktiske udgifter til eventen.

Hvis det er nødvendigt at begrænse antallet af besøgende til en event ved at stille krav om forhåndstilmelding, skal det fremgå klart i markedsføringen (på forsk.dk og i andre medier), ligesom I skal oplyse, hvor og hvordan man kan melde sig til.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forbeholder sig ret til at afvise arrangører og events, der 1) kan mistænkes for at forsøge at udbrede pseudovidenskab, 2) udelukkende bruger Forskningens Døgn til at reklamere for egne produkter, 3) er usaglige eller 4) kan mistænkes for at bruge Forskningens Døgn til at udbrede ekstreme og/eller samfundsfjendtlige holdninger.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen forbeholder sig også retten til at skære i bevillingen, hvis vi vurderer, at det ikke klart fremgår i budgettet, hvad de oplyste udgifter dækker, eller at der er tale om ”udgifter ud af huset”.

Alle arrangementer skal derudover følge de almindeligt gældende regler for deltagelse i Forskningens Døgn, som er beskrevet i ’Obligatorisk læsning for arrangører’. Hvis reglerne overtrædes, kan tilsagnet bortfalde.


Tilsagnet om puljemidler kan også bortfalde, hvis den støttede aktivitet ændres væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i ansøgningen, uden forudgående, skriftlig aftale med Sekretariatet for Forskningens Døgn. Det samme gælder, hvis arrangementet aflyses, og hvis man som tilskudsmodtager ikke overholder de deadlines for afrapportering, der er angivet.

Eventuel misligholdelse reguleres i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Sådan søger I

I kan sende jeres ansøgning via Uddannelses- og Forskningsstyrelsens ansøgningssystem – e-grant. Eller ved at sende ansøgningen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, att. Forskningens Døgn, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Det er jeres ansvar som ansøger, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Ansøgningen skal skrives i et ansøgningsskema, der kan downloades via linket nedenfor. Ansøgningen skal indeholde et specificeret budget og være angivet uden moms.

Vi opfordrer til, at ansøgningen maksimalt fylder fire sider.

I skal sende ansøgningen senest den 25. januar 2024.

Vi forventer, at alle ansøgere har fået svar inden den 15. februar 2024. Ansøgere får svar i den e-mailadresse, som er opgivet i ansøgningen.

Ansøgningsskema og vejledninger

I kan finde en vejledning til e-grant på ufm.dk:

Har I tekniske spørgsmål, se mere på ufm.dk:

Spørgsmål til indhold osv. i ansøgningsbilaget er I velkomne til at stille til Sekretariatet for Forskningens Døgn.

Afrapportering af puljemidler

Som arrangør skal I afrapportere, hvordan en event er gået. Fristen er senest tre måneder efter arrangementets afholdelse. Bilagene, der skal udfyldes, finder I her:

Tilmeld jer som arrangører

Husk at oprette jer som bruger og arrangør her på forsk.dk. Se hvordan på siden:

Opbevaring af personoplysninger

Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (cirka hvert femte år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer ministeriet en kopi i cirka fem år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.